Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Evelyn Dieben Interiors

 

E. Dieben h.o.d.n. Evelyn Dieben Interiors (hierna: ED Interiors) is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 81453493 en is gevestigd aan Staringstraat 3K (1054VM) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ED

Interiors.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: De Diensten die ED Interiors aanbiedt zijn het geven van advies omtrent interieurstyling en

ontwerp, alsmede het verzorgen van het projectmanagement op dit gebied. Tevens kan, indien

overeengekomen, Producten door ED Interiors worden ingekocht in het kader van de interieurstyling.

6.ED Interiors: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die

ED Interiors heeft aangesteld, projecten aan ED Interiors heeft verleend voor Diensten die door ED

Interiors worden uitgevoerd, of waaraan ED Interiors een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft

gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en ED Interiors,

alsmede voorstellen van ED Interiors voor Diensten die door ED Interiors aan Opdrachtgever worden

verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ED

Interiors waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Producten: de Producten die door ED Interiors worden ingekocht bij een leverancier zijn meubels en

aanverwante interieurartikelen.

10. Werkzaamheden: De werkzaamheden die ED Interiors aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste

zin van het woord binnen het ontwerpen van 2D/3D tekeningen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (volgende) offertes en (volgende)

Overeenkomsten tussen ED Interiors en Opdrachtgever en op elke dienst en/of elk werk die door ED

Interiors wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene

voorwaarden.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 2 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de

algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ED Interiors is

overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten

van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of

worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de

nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de

originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene

voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat

als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval ED Interiors niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij

haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11. ED Interiors heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Voor reeds afgesloten Overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het

sluiten van de Overeenkomst geldig waren.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door ED Interiors gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk

in het Aanbod vermeld.

2. ED Interiors is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30

dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ED Interiors het recht een Overeenkomst met een (potentiële)

Opdrachtgever om een voor ED Interiors gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Werkzaamheden. De

beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van

het aanbod te maken. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die bij de offertes getoond,

gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden Producten.

Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen,

afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de

technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplicht ED Interiors niet tot enige vergoeding en geeft

Opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 3 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

5. Oplevertijden in het aanbod van ED Interiors zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij

overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst

van ED Interiors heeft aanvaard door de overeengekomen aanbetaling te voldoen.

2. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via de e-mail

door ED Interiors zijn bevestigd.

3. ED Interiors heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 7 werkdagen na

ontvangst van de aanvaarding.

4. ED Interiors is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen

verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing

of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk

gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met ED Interiors wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan

ED Interiors wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ED Interiors

is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders

overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14

dagen recht op herroeping, tenzij ED Interiors met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft

gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar

herroepingsrecht.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever

afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk

van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van

de informatie die ED Interiors van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als ED Interiors kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is

gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog

verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalingsen

medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 4 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor

zover ED Interiors ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft

geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan

daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van ED Interiors tegen het overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als ED Interiors kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of

gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van

betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.

Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ED Interiors nimmer gehouden tot restitutie

van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. ED Interiors zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ED Interiors staat in voor een

professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een

inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is

beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan ED Interiors de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de

reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van

Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in

verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ED Interiors

aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. ED Interiors heeft het recht haar dienstverlening en

haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is ED Interiors niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van

Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten

wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ED Interiors, is

Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op

basis van een nieuwe offerte.

5. ED Interiors is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te

schakelen.

6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ED Interiors de

uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de

informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.

Nimmer is ED Interiors aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of

oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet

in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking

verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ED Interiors of er door andere

omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 5 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

ED Interiors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende

kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en

risico van Opdrachtgever.

8. Indien door ED Interiors of door ED Interiors ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst

werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever

aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens ED Interiors in

redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan ED Interiors de uitvoering van die onderdelen

die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. ED Interiors is gerechtigd de Overeenkomst in

verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

10. ED Interiors kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of

meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering

van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te

leveren.

11. ED Interiors kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies

of ontwerp. De rol van ED Interiors zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever

met een derde partij. ED Interiors sluit geen overeenkomsten met namens de Opdrachtgever met de derde

partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. ED Interiors kan niet aansprakelijk worden gesteld

voor fouten van deze partijen/gebreken in de Producten die ter beschikking zijn gesteld door deze

partijen. Indien ED Interiors uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van

werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden

ontleend.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door ED Interiors verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en

aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste

vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij

gebreke hiervan kan het voorkomen dat ED Interiors niet in staat is een volledige uitvoering en/of

oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te

allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. ED Interiors is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te

controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de

tijd is veranderd, noch is ED Interiors verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie

die door ED Interiors voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de

Overeenkomst.

3. ED Interiors kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende

informatie. Bij gebreke hiervan is ED Interiors gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat

de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke

hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit

direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ED

Interiors.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 6 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

Artikel 8 – Adviezen

1. ED Interiors kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage,

tekeningen, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud

hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal ED Interiors de op haar rustende

zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de

adviezen opvolgt.

2. De door ED Interiors verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend

advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van ED Interiors verplicht om door haar verstrekte voorstellen te

beoordelen. Indien ED Interiors wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of

niet tijdig een beoordeling geeft op een door ED Interiors gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde

zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van

externe factoren die de rapportages en adviezen van ED Interiors kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit,

juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens

medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de

benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal ED Interiors schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle

omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten

waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. Aan tekeningen gemaakt door ED Interiors kunnen geen rechten ontleend worden. ED Interiors is geen

architect of bouwkundige. Opdrachtgever dient voor de uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de

maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering

verzorgt.

Artikel 9 – Feitelijke projectuitvoering

1. De dienstverlening van ED Interiors is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin

van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te

allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft

gesloten. ED Interiors is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de

betreffende derde.

2. ED Interiors kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke

uitvoering door deze derden.

3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de

reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze

derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde

afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken

partijen overeenstemming is bereikt dat ED Interiors namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties

in te dienen.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 7 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

Artikel 10 – Ontwerp

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist

en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwerp.

2. Het ontwerp is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met

het Aanbod zoals door ED Interiors kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat

met de aanpak en stijl die ED Interiors hanteert. ED Interiors heeft het recht om de inhoud van haar

werkzaamheden, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen

creatief inzicht uit te voeren.

3. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een ontwerp schriftelijk vast te

leggen. ED Interiors kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of

wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

4. Het ontwikkelen van het ontwerp geschiedt, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases, tenzij

Partijen een andere werkwijze overeenkomen:

1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken

van de wensen van Opdrachtgever tot een ontwerp. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever

omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. ED Interiors stelt vervolgens

een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen

wijze.

2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal een passend ontwerp gecreëerd worden.

ED Interiors zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen

kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een

dergelijk ontwerp, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit ontwerp als product van

Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.

Opdrachtgever krijgt X aantal schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit ontwerp van de

eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door

Opdrachtgever.

3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen

van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 aanpassingsronde, conform bij het

aangaan van de overeenkomst door ED Interiors bepaald. Opdrachtgever is verplicht het ontwerp

te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij

uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat

Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal

aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor

een meerprijs gerekend worden.

4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde ontwerp

definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal ED

Interiors nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn.

Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het ontwerp. Opdrachtgever

ontvangt een (digitaal) mapje met finale ontwerpen. Dit is het moment van oplevering.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 8 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

Artikel 11 – Monsters en modellen

1. Indien aan Opdrachtgever een monster of model wordt getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed

slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren

Product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een Overeenkomst ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of

andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat

het te leveren Product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 12 – Uitvoering Werkzaamheden (2D en 3D tekeningen)

1. 1. ED Interiors zal zich inspannen om de overeengekomen Werkzaamheden met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en

schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan ED Interiors de Werkzaamheden uitvoert, is leidend voor de

omvang en de reikwijdte van de Werkzaamheden. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten

behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde

Werkzaamheden in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie, tekeningen en gegevens zijn de basis waarop de door ED

Interiors aangeboden Werkzaamheden en de prijzen zijn gebaseerd. ED Interiors heeft het recht haar

Werkzaamheden en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig

blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is ED Interiors niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen

van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen

Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ED

Interiors, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te

vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. De slicer, alsmede de technische documentatie benodigd voor de uitvoering van de Werkzaamheden

zijn nimmer onderwerp van de oplevering van de Werkzaamheden, noch verkrijgt Opdrachtgever hier een

gebruiksrecht op.

6. ED Interiors is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te

schakelen.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt ED Interiors Opdrachtgever tussentijds

via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. ED Interiors is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij

iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

9. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever

verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en

gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van ED Interiors. Bovendien is ED Interiors gerechtigd alle

voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder

tevens verstaan gereserveerde uren).

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 9 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

10. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is ED

Interiors gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke

verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de

Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van ED Interiors

volledig te voldoen.

11. De uitvoering van de Werkzaamheden is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde

planning. Nimmer is ED Interiors aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang,

voortgang of oplevering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet

of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende

medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ED Interiors of er door

andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van

vertraging heeft ED Interiors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en

bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor

rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is ED Interiors

gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan

haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten

voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor

rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en ED Interiors nalaat van Opdrachtgever

nakoming te verlangen, tast dit het recht van ED Interiors om op een later tijdstip alsnog nakoming te

verlangen niet aan.

Artikel 13 – (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten/Werkzaamheden wordt vertraagd

doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd,

onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door ED Interiors of er door

andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft ED Interiors recht

op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale

termijnen, noch kan ED Interiors aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de

overeengekomen termijn.

2. Nadat het ontwerp door ED Interiors is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op onbeperkte

kosteloze feedback-/aanpassingsronde, tenzij anders overeengekomen. Het Ontwerp geldt als

opgeleverd nadat de redelijke feedback van Opdrachtgever is verwerkt.

3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen

voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door ED Interiors bij Opdrachtgever in rekening

worden gebracht.

4. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is ED Interiors gerechtigd om de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 10 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

5. Verzending en/of transport van de op te leveren zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier

van ED Interiors is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van

aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek

van ED Interiors. Het aannemen van zaken van ED Interiors door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in

goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs

wordt genoteerd.

6. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is ED

Interiors gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat

Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14

kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt

Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

7. ED Interiors spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor

zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever

gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan ED Interiors.

8. ED Interiors spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

9. ED Interiors heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde ontwerpen te signeren, dan

wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar ontwerpen en alle zaken

waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of

publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is

verkregen.

10. Indien ED Interiors te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en

Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt

dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te

hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden

tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de

aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

11. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,

ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan ED Interiors kan worden

toegerekend.

12. ED Interiors is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering

redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van ED Interiors.

Artikel 14 – Levering Producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat

bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende

medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door ED Interiors of er door andere

omstandigheden buiten de macht van ED Interiors enige vertraging ontstaat, heeft ED Interiors recht op

een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn

nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient ED Interiors schriftelijk in gebreke te stellen en haar een

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 11 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane

vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de

Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen

worden aangeboden.

3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies

die noodzakelijk zijn voor de levering, is ED Interiors gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en

risico van Opdrachtgever.

4. Indien de Producten worden bezorgd door ED Interiors of een externe vervoerder is ED Interiors, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze

zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien ED Interiors gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de

Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering

aan ED Interiors ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien ED Interiors een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten

Nederland gelden langere leveringstermijnen.

Artikel 15 – Verpakking en transport

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),

inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat

de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 16 – Onderzoek, reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3

dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te

onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de

Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product

gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te

testen. ED Interiors erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door

Opdrachtgever.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk binnen 3 dagen aan ED Interiors

te worden gemeld op info@evelyndieben.nl met een gedetailleerde beschrijving en goede foto’s.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van

de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks

uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ED Interiors op de wijze zoals door ED

Interiors aangegeven.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 12 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

Artikel 17 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te

worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste

resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden

te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ED Interiors is niet verplicht om aan dit verzoek te

voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten

en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ED Interiors, ED Interiors een

verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen

voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 18 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Indien ED Interiors op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor

bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen.

2. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever een aanbetaling dient te voldoen van 50%. Indien een

aanbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever de aanbetaling te voldoen alvorens een aanvang

wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Het resterende bedrag dient bij oplevering

voldaan te worden.

3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij

partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. ED Interiors is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende

inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor

zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven

betaaltermijn van 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte

rekeningnummer en gegevens van ED Interiors.

6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens

Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de

Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor

gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever

zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een

schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om

alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten

indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 13 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ED Interiors zonder nadere ingebrekestelling recht

hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding

van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien ED Interiors meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen

deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten

zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ED Interiors geleverde zaken, blijven eigendom van ED Interiors totdat de Opdrachtgever alle

navolgende verplichtingen uit alle met ED Interiors gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch

op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ED Interiors zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat ED Interiors haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan ED

Interiors of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ED

Interiors zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. ED Interiors heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden

indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een

verplichting tot overdracht of afgifte van ED Interiors. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen

heeft voldaan zal ED Interiors zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch

uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten

komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan ED Interiors worden

vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 21 – Garantie

ED Interiors staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de

totstandkoming van de Overeenkomst. Voor de specifieke productgaranties wordt verwezen naar de

garantievoorwaarden van de betreffende leverancier en/of fabrikant.

Artikel 22 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over

op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van de betreffende leverancier

en/of fabrikant van ED Interiors verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 14 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de

Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. ED Interiors gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts

conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ED Interiors de betrokkene hierover

informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van

een dienst van ED Interiors verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de

gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart

Opdrachtgever ED Interiors tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de

uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien ED Interiors op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal

deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de

stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk

is.

Artikel 24 – Opschorting en ontbinding

1. ED Interiors heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en

meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen

heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ED Interiors gegronde reden zich

voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. ED Interiors is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra

Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis,

te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever

schriftelijk worden bevestigd.

3. ED Interiors is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het

opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever

voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ED Interiors te

vergoeden voor elk financieel verlies dat ED Interiors lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van

Opdrachtgever.

Artikel 25 – Overmacht

1. ED Interiors is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen

op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van ED Interiors wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)

overmacht van toeleveranciers van ED Interiors, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ED Interiors zijn voorgeschreven of

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 15 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken

derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of

telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van ED Interiors of door haar ingeschakelde

adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van ED Interiors buiten haar invloedssfeer vallen

die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door

Opdrachtgever worden betaald. ED Interiors is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor

eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 26 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming

van ED Interiors alleen geacht te bestaan indien ED Interiors dit resultaat bij het aanvaarden van de

Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ED Interiors, is ED Interiors uitsluitend gehouden

tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ED Interiors binnen 14 dagen na

ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ED Interiors deze tekortkoming vervolgens

niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en

bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ED Interiors in

staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door ED Interiors leidt tot aansprakelijkheid van ED Interiors, is die

aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd,

doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg

is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ED Interiors. Onder directe schade wordt

verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van

de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid

is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per

aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

4. ED Interiors sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ED Interiors is niet

aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en

immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart ED Interiors voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten

gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ED

Interiors geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt

door de dienst van ED Interiors.

6. Enige door ED Interiors opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of

onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van ED Interiors.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van ED Interiors is niet bindend en slechts adviserend van aard.

Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde

adviezen van ED Interiors opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 16 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te

maken die afwijken van het (op)geleverde advies van ED Interiors. ED Interiors is niet gehouden aan enige

vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is ED Interiors nimmer

aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede

het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in

ED Interiors haar eigen advies.

9. ED Interiors staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens

ED Interiors verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. ED Interiors is niet aansprakelijk voor transport van Producten van leverancier naar Opdrachtgever.

11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk of de meubels de woning binnen kunnen (denk aan deuren,

liften en trappen). Indien Opdrachtgever de afname weigert, annuleert of nalatig is met het verstrekken

van informatie of instructies, noodzakelijk aan de levering zullen de Producten worden opgeslagen voor

rekening en risico van Opdrachtgever. In dit geval alle kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten

en vrachtkosten.

12. ED Interiors is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van adviezen.

13. Opdrachtgever blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de

ED Interiors gegeven advies.

14. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieadviezen door

derden worden vervuld, is ED Interiors voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet

aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

15. ED Interiors is niet aansprakelijk voor derden geleverde materialen, door derden gemonteerde

installaties of door derden uitgevoerde werkzaamheden, indien deze werkzaamheden c.q. diensten niet

namens of in opdracht van ED Interiors worden verricht.

16. Opdrachtgever vrijwaart ED Interiors voor alle aanspraken ingevolge de

productaansprakelijkheidswetgeving, dan wel aansprakelijk ingevolge soortgelijke buitenlandse

wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijnen inzake productaansprakelijkheid van Producten met

gebreken afkomstig van de leverancier en/of fabrikant.

17. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ED Interiors vervallen

indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ED Interiors binnen vier maanden nadat

Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken

baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van

ED Interiors.

Artikel 27 – Geheimhouding

1. ED Interiors en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet

tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke

informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds

openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 17 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

Overeenkomst bij Opdrachtgever aan ED Interiors bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ED

Interiors is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ED Interiors opgestelde adviezen, rapportages,

ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is

Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn

hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ED Interiors steeds de vereiste

zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien ED Interiors op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de

vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te

verstrekken en ED Interiors zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ED Interiors niet

gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de

Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,

adviezen of producties die door ED Interiors aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming

van ED Interiors vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opdrachtgever zal ED Interiors vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het

vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ED Interiors is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen ED Interiors en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen

derden op.

Artikel 28 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ED Interiors waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt

tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij ED Interiors en worden niet

overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van ED Interiors

worden overgedragen aan Opdrachtgever, is ED Interiors gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te

sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke

vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken

met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en

auteursrechten van ED Interiors rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter

beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van ED Interiors. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te

brengen in door ED Interiors opgeleverde zaken, dient ED Interiors expliciet akkoord te geven op de

voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten

van ED Interiors rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever geeft toestemming aan ED Interiors om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de

door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media

kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 18 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de

IE-rechten voordoet.

Artikel 29 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle

gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ED Interiors

verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft

verkregen en welke aan ED Interiors zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart ED Interiors van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig

nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en

volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart ED Interiors voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem

ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op

het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de

uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart ED Interiors voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de

werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt

tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij

het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van

Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ED Interiors

verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 30 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van ED Interiors of anderszins klachten heeft over

de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar

uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@evelyndieben.nl met als onderwerp

“Klacht” met een gedetailleerde beschrijving en goede foto’s waarop de klacht te zien is.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ED Interiors de

klacht in behandeling kunnen nemen.

3. ED Interiors zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht

inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 31 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen ED Interiors en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden – april 2022

Pagina 19 van 19 – Evelyn Dieben Interiors

2. ED Interiors heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de

hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ED Interiors en

Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen

van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 20 april 2022